ฎีกา

          เมื่อกล่าวถึงคำว่า ฎีกา โดยทั่วไปมักจะนึกถึงฎีกาที่เป็นคำเรียกศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ที่เรียกว่า ศาลฎีกา ทราบไหมว่า ฎีกา ยังมีความหมายอื่น ๆ ทั้งความหมายในทางศาสนา และความหมายในทางกฎหมาย ดังที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๓ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้ว่า

         ฎีกา เป็นคำนาม มาจากคำในภาษาบาลีว่า ฏีกา แปลว่า คําอธิบายขยายความ ฎีกาเป็นชื่อประเภทหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายคัมภีร์อรรถกถาหรือคัมภีร์ภาษาบาลีอื่นที่แต่งขึ้นสมัยหลัง เช่น ฎีกาวิสุทธิมรรค เป็นฎีกาที่อธิบายคัมภีร์วิสุทธิมรรค ฎีกาคาถาพาหุง เป็นฎีกาที่อธิบายคาถาพาหุง

         ฎีกา ยังเป็นคำที่ใช้เรียกหนังสือที่เกี่ยวกับกิจการของพระสงฆ์ เช่น ฎีกานิมนต์ หมายถึง หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปในงานพิธีต่าง ๆ ฎีกาเรี่ยไรหรือใบฎีกา หมายถึง ใบบอกบุญที่ทางวัดส่งมาเรี่ยไร

         ในภาษาไทยนอกจากจะมีความหมายตามภาษาบาลีแล้ว ในทางกฎหมาย ฎีกา ยังหมายถึง

         ๑. คําร้องทุกข์ที่ราษฎรผู้ใดผู้หนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระมหากษัตริย์ เช่น ขุนช้างถวายฎีกาแด่พระพันวษาเพื่อร้องทุกข์เรื่องพระไวยลอบขึ้นเรือนลักพานางวันทอง

         ๒. ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งเรียกว่าศาลฎีกา

         ๓. การคัดค้านคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด.

         นอกจากนี้ ยังมีความหมายของ ฎีกา ที่หมายถึง ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง เช่น การตั้งฎีกาเบิกค่าเบี้ยประชุมของหน่วยงาน.

กนกวรรณ ทองตะโก