ตอบโจทย์

            ตอบโจทย์ ประกอบด้วยคำว่า ตอบ กับ โจทย์. คำว่า ตอบ มีความหมายว่า กล่าวเมื่อมีผู้ถาม หรือแจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ เช่น ตอบคำถาม  ตอบปัญหา ตอบจดหมาย. ส่วนคำว่า โจทย์ เขียน สระโอ จ จาน ท ทหาร ย ยักษ์ การันต์ หมายถึง คำถามในวิชาคณิตศาสตร์ เช่น  โจทย์เลขข้อนี้ยากมาก. หรือหมายถึง เรื่องที่ต้องหาคำตอบ เช่น เรื่องความแห้งแล้งจนปลูกพืชไม่ได้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องรีบหาทางแก้ไข. เมื่อรวมกันเป็นคำว่า ตอบโจทย์ หมายถึง สนองความต้องการหรือความประสงค์ของกลุ่มคนที่มีปัญหา เช่น การสร้างแฟลตสูง ๆ ในราคาถูกให้แก่คนยากจนได้พักอาศัย ตอบโจทย์ความต้องการของชาวชุมชนแออัดได้ดี.  การผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งออกจำหน่าย ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารหลากหลายชนิดโดยไม่ต้องเสียเวลาปรุงเอง.

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒