ตะเข้-ตะโขง

          จากกรณีที่มีการรายงานข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเล่นน้ำตกที่เหวสุวัต ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วพบจระเข้ขนาดใหญ่กำลังนอนผึ่งแดดอยู่  อีกทั้งยังมีการระบุว่าบริเวณดังกล่าวเคยเจอตะโขง  จึงเกิดความสงสัยว่าจระเข้กับ  ตะโขง  เป็นจระเข้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคำตอบค่ะ

          จระเข้ คือ [จอระ-] น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ในวงศ์ Crocodylidae อาศัยบริเวณป่าริมนํ้า หนังเป็นเกล็ดแข็ง ปากยาวและปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูจมูก เรียกว่า ก้อนขี้หมา หางแบนยาวใช้โบกว่ายนํ้า มักหากินในนํ้า ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ

          ๑. จระเข้บึง จระเข้นํ้าจืด หรือ จระเข้สยาม (Crocodylus siamensis)

          ๒. จระเข้อ้ายเคี่ยม หรือ จระเข้นํ้าเค็ม (C. porosus)  และ

          ๓. จระเข้ปากกระทุงเหว หรือ ตะโขง (Tomistoma schlegelii)
จระเข้นี้บางทีก็เรียกว่า ตะเข้ หรือ อ้ายเข้ อีสานเรียก แข้ ปักษ์ใต้เรียก เข้

          ตะโขง คือ ชื่อจระเข้ชนิด Tomistoma schlegelii  ในวงศ์ Crocodylidae มีขนาดใหญ่มาก ขนาดยาวได้ถึง ๔.๕ เมตร ตัวสีนํ้าตาลแดงมีลายสีนํ้าตาลเข้ม ปากเรียวยาวคล้ายปากปลาเข็ม หางแบนใหญ่ใช้ว่ายนํ้า อาศัยตามป่าเลนชายนํ้ากร่อย ในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้เท่านั้น จระเข้ปากกระทุงเหว ก็เรียก.

          แต่ไม่ว่าจระเข้ที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะเป็นจระเข้น้ำจืดหรือตะโขง ก็ตาม  นักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวธรรมชาติทุกท่านควรต้องระมัดระวังและปฏิบัติตนตามคำเตือนบนป้ายประกาศที่มีทั้งภาษาไทยที่ว่า “โปรดระวังจระเข้” และภาษาอังกฤษที่ว่า “BEWARE CROCODILE”  อย่างเคร่งครัด.

       กนกวรรณ  ทองตะโก