ต่างมุม

          มุม ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง จุดที่เส้น ๒ เส้นมาบรรจบกัน เช่น เดินชนมุมโต๊ะ เนื้อที่ตรงด้านยาวกับด้านสกัดมาบรรจบกัน เช่น วางตู้ไว้ที่มุมห้อง ที่ว่างซึ่งเกิดจากเส้นตรง ๒ เส้น แยกออกจากกัน โดยปลายข้างหนึ่งของแต่ละเส้นอยู่ร่วมจุดเดียวกัน เช่น มุมฉาก มุมแหลม โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ถูกต้อนเข้ามุม จนมุม  

          นอกจากนี้ ในหนังสือศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็ยังได้เก็บคำว่า มุม หรือ angle ไว้ว่าหมายถึง รูปเรขาคณิตซึ่งเกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดต้นกำเนิดร่วมกัน เรียกรังสีสองเส้นนี้ว่า แขนมุม (arm of an angle) และเรียกจุดเริ่มต้นที่ร่วมกันว่า จุดยอด (vertex)

          แต่ มุม ก็มีหลายลักษณะแตกต่างกันไป เช่น มุมก้ม  (angle of depression) หมายถึง มุมที่มีแขนข้างหนึ่งอยู่ในแนวระดับสายตา ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งอยู่ในแนวเส้นตรงจากตาของผู้สังเกตไปยังวัตถุที่อยู่ต่ำกว่าแนวระดับสายตาของผู้สังเกต  มุมกลับ  (reflex angle) หมายถึง มุมที่มีขนาดใหญ่กว่า ๑๘๐ องศา แต่เล็กกว่า ๓๖๐ องศา  ถ้าเป็นภาษาปาก หมายถึง แง่คิดหรือทัศนะนัยหนึ่ง แง่ตรงกันข้าม เช่น มองในมุมกลับ  มุมเงย  (angle of elevation) หมายถึง มุมที่มีแขนข้างหนึ่งอยู่ในแนวระดับสายตา ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งอยู่ในแนวเส้นตรงจากตาของผู้สังเกตไปยังวัตถุที่อยู่สูงกว่าแนวระดับสายตาของผู้สังเกต  มุมฉาก (right angle) หมายถึง มุมที่มีขนาด ๙๐ องศา  มุมตรง  (flat angle; straight angle) หมายถึง มุมที่มีขนาด ๑๘๐ องศา หรือ ๒ มุมฉาก  มุมประชิด  (adjacent angle) หมายถึง มุมสองมุมที่มีแขนของมุมร่วมกันหนึ่งแขน และมีจุดยอดร่วมกัน โดยที่มุมทั้งสองอยู่คนละด้านของแขนที่ร่วมกัน 

          แต่ถ้าจนมุมเข้าสักวันก็หวังว่าจะหาทางออกกันได้นะคะ.

     จินดารัตน์   โพธิ์นอก