ถ่ายโอน (transfer)

       ถ่ายโอน เป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า transfer มักจะมีผู้ใช้ปะปนกับ ถ่ายเท

       เมื่อมีการถ่ายโอนเกิดขึ้น หมายความว่าจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับเป็น ๒ ฝ่าย การถ่ายโอนอิเล็กตรอน (electron transfer) เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งให้อิเล็กตรอน  และอีกฝ่ายหนึ่งรับอิเล็กตรอนนั้นไป ปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันชนิดที่เกี่ยวข้องกับไอออนเป็นปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน เช่น

       Sn2+  + 2Fe3+   ——>       Sn4+  +  2Fe2+   

Sn2+ อิเล็กตรอนให้กับ Fe3+ ส่วน Fe3+ เป็นฝ่ายรับอิเล็กตรอนนั้นไปจาก Sn2+ สำหรับการถ่ายโอนความร้อน (heat  transfer) ก็ย่อมมีการส่งความร้อนจากวัตถุหนึ่งให้แก่วัตถุอื่นเป็นตัวรับไป ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ามีกันอยู่ ๒ ฝ่ายที่ถ่ายโอนความร้อนให้แก่กัน

       ส่วนคำว่า ถ่ายเท นั้น มักใช้แก่อากาศหรือน้ำ เมื่อต้องการให้มีการระบายเข้าออก เช่น เปิดหน้าต่างไว้ให้อากาศถ่ายเท อากาศจากบรรยากาศภายนอกห้องอาจเข้ามาในห้องหรืออากาศในห้องอาจระบายออกไปภายนอกได้.

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา ราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเคมี สำนักวิทยาศาสตร์
ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๖ กันยายน ๒๕๔๐