ทศวรรษ

          ตามที่มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการใช้คำ ทศวรรษ นั้น ขออธิบายว่า คำว่า ทศวรรษ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายไว้ว่า รอบ ๑๐ ปี  ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า decade   การใช้คำ ทศวรรษ ในงานสารานุกรมของราชบัณฑิตยสถานและงานอื่น ๆ  จะใช้คำ ทศวรรษ ตามด้วยเลขปีศักราชที่ต้องการระบุ  ดังตัวอย่าง เช่น ภาวะทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ ๑๙๙๐ น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง   ทศวรรษ ๑๙๙๐ หมายถึง รอบ ๑๐ ปีของ ค.ศ. ๑๙๙๐ คือตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๙๐ จนถึง ค.ศ. ๑๙๙๙   หรือ เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในทศวรรษ ๒๕๔๐   ทศวรรษ ๒๕๔๐ ก็หมายถึง รอบ ๑๐ ปีของ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

          การใช้คำ “ทศวรรษ” จะไม่ใช้ว่า “ทศวรรษที่” เช่น ทศวรรษ ๒๐๐๐ หมายถึง ค.ศ. ๒๐๐๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๐๙  แต่ถ้าเขียนว่า ทศวรรษที่ ๒๐๐๐ ก็จะกลายเป็นว่าหมายถึง รอบ ๑๐ ปีครั้งที่ ๒๐๐๐ ซึ่งจะเท่ากับ ค.ศ. ๒๐๐๐๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๐๐๙ ทำให้ข้อเท็จจริงที่ต้องการสื่อสารคลาดเคลื่อนไปมาก  

          นอกจากนี้ ยังมีคำอื่น ๆ ที่อยู่กลุ่มคำประเภทเดียวกัน เช่น ศตวรรษ หมายถึง รอบ ๑๐๐ ปี ตัวอย่างเช่น คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙  หมายถึง ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๐๑ จนถึง ค.ศ. ๑๙๐๐  หรือพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หมายถึง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๐   ส่วน สหัสวรรษ นั้น หมายถึง รอบ ๑๐๐๐ ปี

          อนึ่ง ยังมีการสอบถามเกี่ยวกับการใช้ ปีก่อนคริสต์ศักราช เช่น ๔๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช หมายถึง ระยะเวลา ๔๐๐๐ ปีก่อน ค.ศ. ๑  แต่จะไม่ใช้ว่า ๔๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล  เพราะคริสตกาล หมายถึง ช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพอยู่ ทำให้การระบุระยะเวลาเป็นช่วงกว้างไม่เจาะจง  จึงใช้ปีก่อนคริสต์ศักราช เพราะสามารถระบุให้ชัดเจนลงไปได้ว่า ต้องการบอกเวลาเท่าใดก่อน ค.ศ. ๑   การใช้ปีก่อนพุทธศักราชก็เช่นเดียวกัน.

ปิยรัตน์  อินทร์อ่อน