ทศวรรษ

ถาม : คำว่า “ทศวรรษ” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ : คำว่า “ทศวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ทศ” (อ่านว่า ทด) หมายถึง “สิบ”  กับคำว่า “วรรษ
 (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี”  คำว่า “ทศวรรษ” (อ่านว่า ทด-สะ-วัด) ตรงกับ
 ภาษาอังกฤษว่า  “decade” (อ่านว่า เด๊ก-เขด)  หมายถึงรอบ ๑๐ ปี เป็นวิธีการนับช่วงปี
 ของฝรั่ง  เช่น ทศวรรษ ๒๕๕๐ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.