บรรจุ

          บรรจุ หมายความว่า ใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะหรือหีบห่อ เช่น บรรจุยาลงในขวด เขาบรรจุสิ่งของลงในกล่อง ยานี้บรรจุซองละ ๒๐ เม็ด. ภาชนะหรือหีบห่อที่ใช้ใส่สิ่งต่าง ๆ เรียกว่า บรรจุภัณฑ์.  ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีการพัฒนา ทำให้สินค้าน่าซื้อน่าใช้มากกว่าแต่ก่อน.  คำว่า บรรจุ หมายความว่า ใส่หรือเก็บไว้ในที่เฉพาะ ก็ได้ เช่น การเก็บอังคาร อัฐิ หรือศพไว้ในที่เก็บก็เรียกว่า บรรจุอังคาร บรรจุอัฐิ บรรจุศพ.  คำว่า บรรจุ อาจใช้ในความหมายเปรียบเทียบ เช่น สถานีโทรทัศน์บรรจุรายการที่มีประโยชน์สำหรับเด็กมากขึ้น เราควรบรรจุวิชาที่เกี่ยวกับความเป็นไทยไว้ในหลักสูตรทุกหลักสูตร.  การรับราชการหรือการจัดบุคคลให้เข้าประจำตำแหน่ง ก็เรียกว่า บรรจุเข้าเป็นข้าราชการ บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์กรหรือบริษัท

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.