บริบาลเภสัชกรรม

          บริบาลเภสัชกรรม (อ่าน บอ-ริ -บาน-เพ-สัด-ชะ -กำ) มาจากคำว่า บริบาล แปลว่า รักษา คุ้มครอง  เภสัช แปลว่า ยา และ กรรม แปลว่า งาน.  บริบาลเภสัชกรรม เป็นชื่อสาขาวิชาย่อยของวิชาเภสัชกรรมศาสตร์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า pharmaceutical care หมายถึง วิชาที่ศึกษาด้านการใช้ยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย เช่น ใช้ยาได้ถูกกับโรค ใช้ยาในปริมาณที่เหมาะสม และหยุดยาในเวลาที่สมควร ศึกษาและติดตามดูแลผลจากการใช้ยาเพื่อให้การบำบัดรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากยาน้อยที่สุด และวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาน้อยที่สุด รวมทั้งลงประวัติว่าผู้ป่วยเคยใช้ยาอะไรและเคยแพ้ยาอะไรมาบ้างเพื่อการรักษาที่มีคุณภาพในอนาคต.  นักบริบาลเภสัชกรรมนอกจากมีหน้าที่โดยตรงตามวิชาที่ศึกษาร่ำเรียนมาแล้ว ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยทางยาแก่แพทย์และพยาบาลด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.