บอกชาติจากชื่อ

          การถอดทับศัพท์ชื่อบุคคลต่างประเทศมีหลักเบื้องต้นคือ ถอดตามการออกเสียงในแต่ละภาษา โดยใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน  คำถามที่ตามมาคือ จะทราบได้อย่างไรว่าชื่อนั้นเป็นภาษาอะไร  คำตอบก็คือ อันดับแรกต้องสอบค้นข้อมูลจากตำรา หนังสืออ้างอิง หรือเว็บเกี่ยวกับชื่อบุคคล หรือสอบถามจากเจ้าของชื่อ (หากทำได้) อย่างไรก็ตาม ชื่อบุคคลบางชื่ออาจใช้รูปคำเป็นแนวทางในการบอกได้ว่าเป็นชื่อชาติอะไร  ชื่อประเภทนี้ในแต่ละภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษา (language family) เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเขียนต่างกัน แต่ทุกชื่อมาจากรากศัพท์เดียวกันและมีความหมายคล้ายคลึงกัน  ในทางภาษาศาสตร์ ชื่อประเภทนี้เรียกเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า cognate  คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาศาสตร์ (กลุ่มภาษาศาสตร์ทั่วไป) แห่งราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า ๑. (ว.) ร่วมเชื้อสาย  ๒. (น.) คำร่วมเชื้อสาย  ประโยชน์ที่ได้จากการนำหลักการเรื่องคำร่วมเชื้อสายมาใช้ก็คือ สามารถเทียบเคียงและทำนายได้ว่า ถ้าชื่อหนึ่งออกเสียงอย่างหนึ่งในภาษา ก ในภาษา ข ก็จะออกเสียงอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งความแตกต่างนี้มีลักษณะที่เป็นแบบแผน

          ตัวอย่างชื่อแรก (first name) ที่เป็นคำร่วมเชื้อสาย เช่น John (อังกฤษ) = จอห์น Jean (ฝรั่งเศส) = ชอง Johann (เยอรมัน) = โยฮันน์  Jan (ดัตช์) = ยัน Giovanni (อิตาลี) = โจวันนี Juan (สเปน) = ควน Ivan (รัสเซีย) = อีวาน 

          ชื่ออีกกลุ่มหนึ่ง คือ Francis (อังกฤษ) = ฟรานซิส ตรงกับ François (ฝรั่งเศส) = ฟรองซัว  Franz (เยอรมัน) = ฟรันซ์ Francesco (อิตาลี) = ฟรันเชสโก  Francisco (สเปน) = ฟรันซิสโก  

          ชื่อแรกที่คุ้นเคยกันดีอีกชื่อหนึ่งคือ George (อังกฤษ) = จอร์จ ชื่อนี้มีคำร่วมเชื้อสายอยู่ในหลายภาษาเช่น Georges (ฝรั่งเศส) = ชอร์ช Giorgio (อิตาลี) = จอร์โจ Jorge (สเปน) = คอร์เค Georg (เยอรมัน) = เกออร์ก Jürgen (เยอรมัน) = เยือร์เกิน

   แสงจันทร์  แสนสุภา