บำเพ็ญ

          บำเพ็ญ มาจากคำภาษาเขมรว่า บํเพญ (ออกเสียงว่า บ็อม-ปึญ) แปลว่า ทำให้เต็ม ทำให้บริบูรณ์ ในภาษาไทยใช้ในความหมายว่า กระทำ ปฏิบัติเพื่อให้บริบูรณ์ แต่ใช้ในทางศาสนา เช่น บำเพ็ญเพียร แปลว่า เพียร. บำเพ็ญกุศล แปลว่า ทำบุญ. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ แปลว่า ทำตนให้เป็นประโยชน์. เมื่อใช้ในราชาศัพท์ ใช้ว่า ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล. ทรงบำเพ็ญพระกุศล. หรือ ทรงบำเพ็ญกุศล ตามลำดับชั้น เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.