บุรี-ธานี

          บุรี เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี แปลว่า เมือง คำนี้มักพบในการแต่งคำประพันธ์ อาจใช้ บุรี หรือ บูรี ก็ได้ เช่น 
                    “พระสัตรุดพระพรตถามไถ่   ให้หาเราไยกระบี่ศรี  
                    สะเทือนเลื่อนลั่นบูรี             อยุธยามีเหตุประการใด”

บทประพันธ์ดังกล่าวมาจากเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรี  ตอนพระรามเสี่ยงม้า 

          คำว่า บุรี นำมาใช้เป็นคำท้ายชื่อจังหวัดในประเทศไทยถึง ๑๑ จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี  นนทบุรี  ปราจีนบุรี  ชลบุรี  และจันทบุรี 

          คำว่าธานี ก็แปลว่าเมืองเหมือนกัน และใช้เป็นคำท้ายชื่อจังหวัด ๕ จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี  อุดรธานี  อุบลราชธานี  ปทุมธานี และสุราษฎร์ธานี  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเมืองจำลอง เพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใช้ชื่อว่า ดุสิตธานี  นอกจากนี้ ธานี ยังใช้ในคำว่า ราชธานี  หมายความว่า เมืองหลวง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.