ประเทศชาติ-บ้านเกิดเมืองนอน


คำว่า “ประเทศชาติ” และ “บ้านเกิดเมืองนอน” ต่างหมายถึง ประเทศที่เกิด แต่คำว่า  “ประเทศชาติ” เน้นเรื่องการมีส่วนร่วม การเป็นสมาชิก ส่วนคำว่า “บ้านเกิดเมืองนอน” เน้นเรื่องการอยู่อาศัย บางที ๒ คำนี้ก็ใช้พูดแทนกันได้ เช่นพูดว่า “ทุกคนย่อมรักประเทศชาติของตน” หรือ “ทุกคนย่อมรักบ้านเกิดเมืองนอนของตน” แต่บางที ๒ คำนี้ก็ใช้แทนกันไม่ได้ เช่นพูดว่า “เขาจากบ้านเกิดเมืองนอนไปแต่เด็ก” แต่ไม่พูดว่า “เขาจากประเทศชาติไปแต่เด็ก” และพูดว่า ประเทศชาติต้องการความสามัคคี” แต่ไม่พูดว่า บ้านเกิดเมืองนอนต้องการความสามัคคี”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.