ประเทศ

          คำว่า “ประเทศ” หมายถึง อาณาเขตที่อยูในความปกครองของรัฐบาลเดียวกัน เช่น ประเทศ  ไทยอยู่ในความปกครองของรัฐบาลไทย ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย  และพม่า

          คำว่า “ประเทศ” มาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งออกเสียงว่า (ประ-เด-ฉะ) ซึ่งมีความหมายหลายอย่าง เช่น หมายถึง สถานที่ทั่ว ๆ ไป เมือง ตำบล

          ไทยนำคำนี้มาใช้หมายถึง ที่ทั่ว ๆ ไปก็มี พบในหนังสือเก่า ๆ หรือในวรรณคดี เช่น ประเทศที่นั้นเป็นสถานที่ร่มเย็นเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.