ปะรำพิธี หรือ ปรัมพิธี

          ในแต่ละวันจะมีผู้โทรศัพท์สอบถามปัญหาการใช้ภาษาไทยมายังราชบัณฑิตยสถานเป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องการสะกดคำ การอ่านคำ ความหมายคำ ลักษณนาม ราชาศัพท์ ทับศัพท์ เป็นต้น  โดยหนึ่งในคำถามจากหลายเรื่องที่มีผู้สอบถามเข้ามาอยู่เสมอ คือ สิ่งปลูกสร้างที่ทำขึ้นชั่วคราว มีเสา หลังคาแบน ดาดด้วยผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ใบไม้ เขียนว่า ปะรำพิธี หรือ ปรัมพิธี หรือเขียนได้ทั้ง ๒ คำ เนื่องจากทั้ง ปะรำ และ ปรัม ต่างก็ออกเสียงเหมือนกันว่า ปะ-รำ จึงทำให้เกิดความสับสน  

          ดังนั้น คอลัมน์องค์ความรู้ภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถานฉบับนี้  จึงขออธิบายให้ผู้อ่านได้รับทราบและเข้าใจให้ถูกต้อง 

          ปะรำ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ทำขึ้นชั่วคราว มีเสา หลังคาแบน ดาดด้วยผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ใบไม้ อาจมีการประดับตกแต่งได้หลายอย่าง เช่น ยกพื้น เสาหุ้มผ้าติดม่าน ติดลายดาวที่เพดาน มีระบายชายคา สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น ปะรำประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ซึ่งอัญเชิญมาในงานประเพณีสงกรานต์ ปะรำใช้ในงานโกนจุก โกนผมไฟ บวชนาค เผาศพ เป็นต้น  

          ส่วน ปรัม นั้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้เก็บไว้ มีเก็บไว้แต่คำว่า ปรัมปรา [อ่านว่า ปะ-รำ-ปะ-รา] หมายถึง สืบ ๆ กันมา เก่าก่อน

          จึงสรุปได้ว่า หากจะเขียนถึงสิ่งปลูกสร้างที่ทำขึ้นชั่วคราวลักษณะดังกล่าวข้างต้น  ให้เขียนว่า ปะรำพิธี ได้อย่างเดียวเท่านั้น 

                                                                                              พรทิพย์  เดชทิพย์ประภาพ