ผู้ตรวจการแผ่นดิน

          ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นตำแหน่งที่ประเทศไทยเริ่มมีใน พุทธศักราช  ๒๕๔๒ โดยใช้ชื่อว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา   ซึ่งตั้งขึ้นจากแนวคิด ออมบุดสแมน (Ombudsman)  ในประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลปัดเป่าเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนแทนพระมหากษัตริย์   ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  กำหนดให้ใช้คำว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน แทน ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา   และให้มีจำนวน ๓ คน  หนึ่งในสามคนเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน.  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน  คือ พิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  ปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

          ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องจัดทำรายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภาปีละ ๑ ครั้ง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.