พระกระยาหาร

          พระกระยาหาร เป็นราชาศัพท์ของคำว่า อาหาร ที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์ จนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า มีข้อสงสัยกันว่าหากสามัญชนเช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี จัดเลี้ยงอาหารถวายพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย ควรใช้ราชาศัพท์อย่างไร หากกษัตริย์ของต่างประเทศทรงเลี้ยงอาหารพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย ควรใช้ราชาศัพท์อย่างไร และในทางกลับกัน หากพระมหากษัตริย์ไทยทรงเลี้ยงอาหารกษัตริย์หรือเจ้านายของต่างประเทศ ใช้ราชาศัพท์อย่างไร เมื่อทรงเลี้ยงอาหารแก่สามัญชน เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะบุคคล จะใช้ราชาศัพท์อย่างไร การใช้ราชาศัพท์กรณีต่าง ๆ ดังกล่าวนี้มีหลักเกณฑ์อยู่ว่า หากพระมหากษัตริย์ทรงเลี้ยงอาหารกษัตริย์ต่างประเทศ ใช้ราชาศัพท์ว่า ถวายเลี้ยงพระกระยาหาร เช่น ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ซึ่งหากทรงเลี้ยงอาหารเจ้านายของต่างประเทศในระดับรองลงไป ใช้ว่า พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหาร ในทำนองเดียวกันหากกษัตริย์ต่างประเทศทรงเลี้ยงอาหารพระมหากษัตริย์ไทย ใช้ราชาศัพท์ว่า ถวายเลี้ยงพระกระยาหาร ซึ่งหากทรงเลี้ยงอาหารเจ้านายของไทยในระดับรองลงไป ใช้ราชาศัพท์ว่า พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหาร แต่ถ้าเจ้านายทั้งของไทยและของต่างประเทศหรือสามัญชน เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี  ถวายเลี้ยงอาหารพระมหากษัตริย์ไทย หรือกษัตริย์ต่างประเทศ ใช้ราชาศัพท์ว่า ถวายเลี้ยงพระกระยาหาร ซึ่งหากพระมหากษัตริย์หรือกษัตริย์ทรงเลี้ยงอาหารสามัญชนเป็นต้นว่าผู้นำประเทศ เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ราชาศัพท์ใช้ว่า พระราชทานเลี้ยงอาหาร การจะเลือกใช้วลีว่า พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหาร พระราชทานเลี้ยงอาหาร หรือ ถวายเลี้ยงพระกระยาหาร จึงควรทำความเข้าใจให้ดีและพิจารณาเลือกใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท.

  สุปัญญา  ชมจินดา