พระราชทาน


เด็ก :
   คุณครูครับ   แม่ผมบอกว่าถ้าเขาทอผ้าเสร็จเขาจะเอาไปถวายพระราชินี พระราชินีก็จะให้เงินรางวัลแม่

ครู :    แม่ของเธอทอผ้าแล้วก็เอาไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถน่ะ ถูกแล้ว  แต่ที่บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้เงินน่ะไม่ถูก 

เด็ก :
  อ๋อ ต้องบอกว่า ทรงพระราชทาน ใช่ไหมครับ

ครู :
    ก็ไม่ใช่อีก    ต้องใช้ว่า พระราชทาน  จึงจะถูก  คำว่า พระราชทาน แปลว่า ให้ เป็นคำกริยาราชาศัพท์ แล้วไม่ต้องมีคำว่า ทรง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย   สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินรางวัลให้ราษฎรที่นำงานศิลปะมา  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาทั้งหลาย

เด็ก :
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ ต้องใช้ว่า พระราชทาน ไม่ใช่ทรงพระราชทาน นะครับ

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.