พริบพรี

คำว่า พริบพรี (อ่านว่า พฺริบ-พฺรี) เขียน พ พาน  ร เรือ  สระอิ  บ ใบไม้   พ พาน  ร เรือ  สระอี เป็นชื่อเมืองเพชรบุรีในสมัยโบราณ. คำนี้มีปรากฏในเอกสารและวรรณคดีโบราณ เช่น นิราศเมืองเพชร ของสุนทรภู่ มีข้อความตอนหนึ่งว่า

“พอแดดร่มลมชายสบายจิต                     เที่ยวชมทิศทุ่งทางกลางวิถี

ทั่วประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรี           เหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล”

ชื่อเมือง พริบพรี เอกสารบางฉบับ เรียกว่า เพชรพรี (อ่านว่า เพ็ด-พฺรี) ดังปรากฏในเรื่องสั้นเรื่อง “ยังไงอิฉันถึงได้เป็นอีสาวทึนทึก” ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ดังข้อความที่แม่หง ตัวเอกหญิงในเรื่องกล่าวถึงนายตุ้ย พ่อหม้ายลูกติดว่า “เขาช่างพูด  ปากละหวานยิ่งกว่าน้ำตาลปีบเพชรพรีขึ้นไปเสียอีก…” แสดงว่าเมืองนี้มีชื่อเรื่องทำน้ำตาลมาแต่โบราณ

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒