พื้น (๒)

          คำว่า พื้น มีอีกความหมายหนึ่งคือ เป็นหลัก เป็นประจำ เช่น ขนมไทยมีแป้ง มะพร้าว น้ำตาลเป็นพื้น  ขนมฝรั่งมีไข่ นม น้ำตาลเป็นพื้น. ของหวานในงานกฐินมักมีข้าวเม่าทอดยืนพื้น. และคำว่า พื้น อาจหมายถึง สภาพอารมณ์ เช่น พื้นดี หมายถึง อารมณ์ดี เช่น เขาเป็นคนพื้นดีตลอด อยู่ด้วยก็สบายใจ. พื้นเสีย หมายถึง อารมณ์ไม่ดี เช่น พ่อกำลังพื้นเสีย อย่าเข้าไปกวน

          คำว่า พื้น มีความหมายโดยปริยายอีกความหมายหนึ่งคือ สิ่งที่เป็นต้นเดิม ปรากฏในคำประสม เช่น พื้นเดิม หมายถึง รกรากเดิม เช่น พื้นเดิมเขาเป็นชาวสุพรรณบุรี เขาจึงร้องเพลงเก่ง. พื้นเพ หมายถึง ต้นเดิมของสกุล เช่น ตระกูลนี้พื้นเพเป็นพ่อค้า ลูกหลานจึงรู้จักทำการค้าจนร่ำรวยทุกคน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.