ลิ่น

ลิ่น  เขียน ล ลิง สระอิ ไม้เอก น หนู. ลิ่น  เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวยาว เกล็ดใหญ่หนาแข็งซ้อนเหลื่อมกันคล้ายกระเบื้องมุงหลังคา หน้าแหลม เล็บหนายาวโค้งปลายแหลมใช้ขุดดินและปีนต้นไม้ หางยาวม้วนงอได้ เมื่อตกใจหรือป้องกันศัตรูจะม้วนตัวกลม ลิ้นยาวเป็นเส้นมีน้ำลายเหนียวใช้จับมดและปลวก, เรียกว่า นิ่ม ก็ได้, บางท้องถิ่นเรียกว่า นางอาย.

มีสัตว์ทะเลจำพวกหอย มีหลายชนิด ลำตัวเป็นรูปไผ่ซีก เปลือกคลุมตัวด้านหลังมี ๘ ชิ้น วางเหลื่อมซ้อนกันคล้ายเกล็ดของตัวลิ่น เกาะอยู่ตามโขดหินชายทะเล เรียกว่า ลิ่นทะเล หรือ หอยแปดเกล็ด.

ลิ่นอีกคำหนึ่ง เป็นชื่อต้นไม้ เรียกว่า ต้นลิ่น เป็นไม้พุ่มขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณ ช่อดอกยาว ดอกเล็กอยู่ภายในกาบรูปหอยแครง ซึ่งประกบเรียงกันไปตามแนวก้านช่อดอก เรียกเกล็ดปลาช่อนก็ได้

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒