วังไชยา

วังไชยา เป็นชื่อวังตั้งอยู่ริมถนนลูกหลวงตอนต่อถนนนครสวรรค์ฝั่งใต้.  คำว่า ไชยา เขียน สระไอไม้มลาย ช ช้าง ย ยักษ์ สระอา มาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่า ชย (อ่านว่า ชะ-ยะ) แปลว่า ความชนะ ความมีชัย

วังไชยา เป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส  พระราชโอรสพระองค์ที่ ๕๑ ประสูติแต่ เจ้าจอมมารดาโหมด เป็นต้นราชสกุล สุริยง ทรงรับราชการเป็นมหาอำมาตย์ตรี ตำแหน่งอธิบดีโรงกษาปณ์ และในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงรับราชการตำแหน่งผู้ตรวจการกรมศิลปากร ซึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่วังแห่งนี้ตลอดพระชนมายุ

ปัจจุบันพื้นที่ของวังไชยา เป็นที่ทำการของส่วนราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒