วันสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 

          เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คนส่วนใหญ่จะจำได้ว่าเดือนนี้มีวันวาเลนไทน์ ที่เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวคริสต์  แต่ผู้เขียนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งก็ปรารถนาให้ทุกคนระลึกต่อไปว่า เดือนนี้ยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือ วันมาฆบูชา  ทั้ง ๒ วันนี้มีความสำคัญและความเป็นมาอย่างไร  อธิบายได้ดังนี้ค่ะ

          “วาเลนไทน์” หนังสือพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้คำอธิบายไว้ค่อนข้างยาว แต่พอสรุปความได้ว่า วาเลนไทน์เป็นชื่อของบาทหลวงในคริสต์ศาสนาที่ถูกจับมาขังและมีโทษประหารชีวิตอันเนื่องมาจากการกลั่นแกล้งของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เพราะขณะมีชีวิตอยู่นั้นบาทหลวงวาเลนไทน์จะประกาศข่าวดีเรื่องพระเป็นเจ้าทรงสร้างโลกและประทานพระเยซูคริสต์ให้มาช่วยไถ่บาปให้แก่มนุษย์ และสอนให้มนุษย์รักคนอื่นเท่ากับรักตัวเองอยู่เสมอแม้ขณะที่ถูกคุมขังอยู่ก็ตาม  นอกจากนี้ยังได้ทำสิ่งอัศจรรย์โดยได้รักษาบุตรสาวของผู้คุมให้หายตาบอด ก่อนที่จะถูกประหารชีวิตในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๖๙ (พ.ศ. ๘๑๒) ต่อมา ค.ศ. ๔๙๖ (พ.ศ. ๑๐๓๙) สมเด็จพระสันตะปาปายูริอุสที่ ๑ ได้สถาปนาบาทหลวงวาเลนไทน์เป็น “นักบุญ” (Saint) และรำลึกวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์  

          ส่วน “มาฆบูชา” ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การทำบุญพิเศษทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือน ๓ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ  คือ ๑. วันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ)  ๒. พระสงฆ์ ๑๒๕๐ รูปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย  ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา [พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทด้วยพระองค์เอง]  ๔. ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น วันจาตุรงคสันนิบาต ก็เรียก.”  

          ผู้เขียนเชื่อเสมอว่า ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม และไม่จำกัดเฉพาะหนุ่มสาวเท่านั้น  ลองมองดูรอบ ๆ ตัวสิคะ คุณสามารถทำให้ทุกวันของคุณเป็นวันแห่งความรักได้   และวันมาฆบูชานี้ก็ขอเชิญชวนทุกครอบครัวไปทำบุญที่วัดด้วยกันสิคะ.

กนกวรรณ  ทองตะโก