วุฒิบัตร-เกียรติบัตร

          วุฒิบัตร (อ่านว่า วุด-ทิ-บัด) กับ เกียรติบัตร (อ่านว่า เกียด-ติ-บัด) ใช้แตกต่างกัน

          วุฒิบัตร มาจากคำว่า วุฒิ (อ่านว่า วุด-ทิ) กับคำว่า บัตร  คำว่า วุฒิ แปลว่า ภูมิรู้ ความเจริญ ความงอกงาม ความเป็นผู้ใหญ่.

          วุฒิบัตร หมายถึง เอกสารแสดงความสำเร็จหรือรับรองว่าได้ผ่านการฝึก การอบรม หรือการให้การศึกษาพิเศษ ในระยะเวลาสั้น ๆ.

          ส่วน เกียรติบัตร มาจากคำว่า เกียรติ (อ่านว่า เกียด) กับคำว่า บัตรเกียรติ แปลว่า ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ ความมีหน้ามีตา. เกียรติบัตร จึงหมายถึง เอกสารแสดงความยกย่องนับถือ ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี.   เกียรติบัตรผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.