สนธิ

          ผู้ที่ติดตามข่าวในช่วงนี้คงคุ้นกับคำ สนธิกำลัง ที่นำมาใช้กันบ่อยในสื่อต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพาดหัวข่าวและเนื้อข่าว  เช่น

          ทหารร่วมกับป่าไม้ใช้กฎอัยการศึกสนธิกำลังเข้ารื้อ-จับชาวบ้านปางแดง

          นายจำนัล  เหมือนดำ นายอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส และ พ.ต.อ. ขวัญดี  ฉิมพลี สภ.สุไหงปาดี ร่วมแถลงผลการสนธิกำลังทหารเข้าตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่บ้านจือแร ม.1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี

          การใช้คำ สนธิ ในข้อความข้างต้นเป็นการนำคำมาใช้ผิดความหมาย  สนธิ เป็นคำนาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายไว้ว่า ที่ต่อ การติดต่อ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เช่น พจน + อนุกรม เป็น พจนานุกรม ราช + อุปถัมภ์ เป็น ราชูปถัมภ์ 

          ข้อความในตัวอย่างแรกนำคำ สนธิ มาใช้เป็นคำกิริยา โดยต้องการจะสื่อความหมายว่า ร่วมกัน ส่วนข้อความที่ ๒ แม้จะใช้เป็นคำนามแต่ก็ต้องการสื่อความหมายว่า การรวมกำลัง ซึ่งข้อความทั้ง ๒ ข้อความใช้คำสื่อความไม่ถูกต้อง และไม่ตรงกับความหมายของคำ

          ครูอาจารย์ที่สอนภาษาไทยมักจะให้นักเรียนจดจำหลักการเชื่อมเสียงของคำด้วยข้อความที่คล้องจองว่า สมาสชนสนธิเชื่อม ซึ่งจากข้อความนี้เป็นการบอกให้ทราบว่า สนธิเป็นหลักของการเชื่อมเสียงไม่ใช่หมายถึงรวม

          การนำคำมาใช้ไม่ถูกต้องตามความหมายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ภาษาผิดเพี้ยนไป และเมื่อใช้กันอย่างผิด ๆ เป็นเวลานานโดยไม่แก้ไขให้ถูกต้องจนกลายเป็นที่ยอมรับ จะทำให้เข้าใจความหมายของคำผิดไป และหากไม่ทราบว่าความหมายที่ถูกต้องคืออะไร เมื่อมีผู้ใช้คำถูกต้องตรงตามความหมายก็จะคิดว่าผู้นั้นใช้คำผิด และอาจทำให้เยาวชนที่ไม่ทราบใช้ผิดตามไปด้วย

          ภาษาสื่ออาจเป็นภาษาที่ต้องการนำเสนอสิ่งต่าง ๆ ให้โดดเด่นน่าสนใจ แต่ก็ควรเป็นภาษาที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ติดตามข่าว

   พัชนะ  บุญประดิษฐ์