สมบัติ

          สมบัติ มาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่า สมฺปตฺติ แปลว่า ความถึงพร้อม ความสำเร็จ ความสุข ความโชคดี. ในภาษาไทย สมบัติ มีความหมายหลายประการ ความหมายแรกเป็นความหมายเก่าหมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับเมื่อได้ดำรงสถานะใดสถานะหนึ่งโดยสมบูรณ์ เช่น เมื่อเป็นพระอินทร์ก็ได้สมบัติอัมรินทร์ มีสวนวิเศษทั้งสี่ เป็นต้น  เมื่อเป็นจักรพรรดิก็ได้ช้างแก้ว จักรแก้ว นางแก้ว ฯลฯ เป็นสมบัติ. ความหมายที่ ๒ สมบัติ หมายถึง สิ่งของ ทรัพย์สิน เช่น ตอนที่อพยพมาตั้งรกรากที่เมืองไทย เขาไม่มีสมบัติติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียว. เศรษฐียกสมบัติที่มีอยู่ให้ลูกทั้งหมด. ความหมายสุดท้าย สมบัติ หมายถึง ลักษณะที่ดีที่มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ปรากฏในคำว่า สมบัติผู้ดี เช่น เขาไม่มีสมบัติล้ำค่า มีก็แต่สมบัติผู้ดีติดตัวอยู่.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.