สมาชิกวุฒิสภา

          ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีวุฒิสภาใน พ.ศ. ๒๔๘๙  สมาชิกวุฒิสภา มาจากการแต่งตั้งล้วน ๆ. จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก  ในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่ง และจากการแต่งตั้งอีกส่วนหนึ่ง  สมาชิกวุฒิสภามีทั้งหมด ๑๕๐ คน มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน เป็น ๗๗ คน  นอกนั้นให้มาจากการสรรหา จำนวน ๗๓ คน  สมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี และมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ปี  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่เลือกสมาชิกที่เหมาะสม เป็นประธาน ๑ คน และรองประธานวุฒิสภา ๒ คน ขั้นตอนในการเลือกคือให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ก่อนลงคะแนนลับ  ผู้ที่ได้คะแนนเกินครึ่งถือว่าได้รับเลือก  หากไม่มีผู้ที่ได้คะแนนเกินครึ่งให้นำผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๒ คนมาให้สมาชิกลงคะแนนครั้งที่สอง  ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงกว่าก็ได้เป็นประธานหรือรองประธานวุฒิสภา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.