สระลดรูปที่ออกเสียง ออ

          คำที่เขียนด้วยพยัญชนะตัวหนึ่ง มีตัว ร ตาม ในภาษาไทยถือว่ามีสระ ออ เป็นสระลดรูป. กร จึงอ่านว่า กร (กอน). รูป พร เรือ จึงอ่านว่า พร (พอน). รูป ศร เรือ จึงอ่านว่า ศร (สอน). ถ้ามีพยางค์อื่นตามมาอีก จะอ่านตัว ว่า ระ และไม่ใช้เป็นตัวสะกดในพยางค์แรก เช่นในคำว่า มรณา (อ่านว่า มอ-ระ-นา). จรลี (อ่านว่า จอ-ระ-ลี). ธรณี (อ่านว่า ทอ-ระ-นี). ครหา (อ่านว่า คอ-ระ-หา). คำว่า กรณี ออกเสียงว่า กอ-ระ-นี ได้เช่นเดียวกัน.

          คำว่า กรณี แปลว่า คดี เช่น กรณีแชร์ลูกโซ่. กรณีการข่มขู่เจ้าทรัพย์. แปลว่า เรื่อง เช่น ในกรณีนี้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.