สัมผัส

          สัมผัส  หมายถึง ถูก แตะ ต้อง กระทบกันอย่างไม่รุนแรง เช่น พอปลายเท้าสัมผัสผิวน้ำ ฉันก็รู้สึกเย็นยะเยือกจนขนลุกซู่. หรือหมายถึง รู้สึกได้ด้วยประสาทสัมผัส  เช่น  เพียงชะโงกหน้าลงไปใกล้บ่อก็จะสัมผัสได้ถึงความร้อนที่พลุ่งขึ้นมา ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสกับความสงบร่มเย็นได้ ณ สถานที่แห่งนี้. เรามองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส และรู้สึกได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕.  นอกจากนี้ สัมผัสยังหมายถึง คล้องจองกัน  เช่น  ชื่อของป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวังสัมผัสกันทุกชื่อ  ได้แก่ชื่อ  มณีปราการ  พิศาลสีมา  ภูผาสุทัศน  สัตตบรรพต  โสฬสศิลา  มหาสัตตโลหะ  ทัศนนิกร  อินทรรังสรร  ขันธ์เขื่อนเพชร  เผด็จดัสกร  สัญจรใจวิง  สิงขรขันธ์  ขยันยิงยุทธ์  ฤทธิรุทธโรมรัน  อนันตคีรี  ทั้งเมื่ออ่านถอยหลังก็ยังสัมผัสกันอีกด้วย เช่น คีรีอนันต  โรมรันฤทธิรุทธ  ยิงยุทธ์ขยัน 

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.