สากล

          คำว่า สากล มาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่า สากล (อ่านว่า สา-กะ -ละ) แปลว่า ทั่วไป. สากล ความหมายแรก หมายถึง ทั้งหมด ทั่วทั้งหมด เช่น สากลโลก (อ่านว่า สา-กน-ละ -โลก) หมายถึง ทั้งโลก.   สากลจักรวาล (อ่านว่า สา-กน-จัก-กะ -วาน)หมายถึง ทั้งจักรวาล.   ศาสนาสากล หมายถึง ศาสนาที่คนทั่วโลกนับถือ. สากล ความหมายที่ ๒ หมายถึง ที่เป็นแบบตะวันตกหรือที่มาจากตะวันตกและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  เช่น  ปฏิทินสากล  ดนตรีสากล  ชุดสากล มวยสากล   แต่ที่เป็นแบบตะวันออกไม่มีคำรวมเรียก จะเรียกเฉพาะแต่ละแบบหรือแต่ละประเทศ เช่น ปฏิทินจีน ดนตรีไทย ชุดชาวเขา มวยจีน. สากล ความหมายที่ ๓ หมายถึง ซึ่งนานาชาติเป็นเจ้าของ ซึ่งนานาชาติรับรอง เช่น  ตำรวจสากล น่านน้ำสากล  มาตรฐานสากล  หลักปฏิบัติสากล  องค์การกาชาดสากล

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.