สิกขมานา

          คำว่า สิกขมานา (อ่านว่า สิก-ขะ -มา-นา) เป็นคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา.  สิกขมานา หมายถึง สามเณรี (คือผู้หญิงที่บวชเป็นสามเณร) ผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปและสมาทานสิกขาบทเพื่อจะได้บวชเป็นภิกษุณีต่อไป. สิกขมานาถือศีล ๑๐ เหมือนสามเณร สิกขาบทที่สิกขมานาสมาทานอย่างเคร่งครัดมี ๖ ข้อ คือ ศีล ๖ ข้อแรกของศีล ๑๐ ตั้งแต่ข้อ ปาณาติปาตา จนถึง วิกาลโภชนา

          สิกขมานาจะต้องรักษาศีล ๖ ข้อนี้อย่างเคร่งครัดไม่ขาดเลยตลอดเวลา ๒ ปีเต็ม ถ้าล่วงละเมิดสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งต้องตั้งต้นสมาทานศีล ๖ ข้อนั้นใหม่ และรักษาให้เคร่งครัดตลอด ๒ ปีเต็ม เมื่อครบแล้วภิกษุณีสงฆ์จะทำพิธีอุปสมบทให้เป็นภิกษุณี

          คำว่า สิกขมานา มาจากคำกริยาในภาษาบาลีว่า สิกข (อ่านว่า สิก-ขะ) แปลว่า ศึกษา กับ มาน (อ่านว่า มา-นะ) ปัจจัย ประกอบรูปศัพท์เป็น สิกขมานา แปลว่า นางผู้กำลังศึกษาอยู่.  ปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยถือว่าไม่มีทั้งภิกษุณี สามเณรี และ สิกขมานา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.