หวย ก ข

          หวย ก ข เป็นการพนันอย่างหนึ่งที่ออกเป็นตัวหนังสือ โดยนำวิธีเล่นหวยของคนจีนมาปรับเปลี่ยนจากการเขียนแผ่นป้ายรูปคนและชื่อชาวจีน อักษรจีน มาเป็นตัวอักษรไทย ใช้พยัญชนะไทยตั้งแต่ ก ถึง ฮ  โดยตัดบางตัวออก เหลือเพียง ๓๖ ตัว และเขียนชื่อของคนจีนโบราณด้วยตัวอักษรไทยกำกับไว้ด้วย เช่น ก สามหวย  ข ง่วยโป๊  ฃ เจียมกวย  ค หะตั๋ง  ฅ เม่งจู  ฆ ยิดซัว.  และด้วยเหตุที่เขียนอักษรไทยในแผ่นป้ายนี้เอง จึงเรียกว่า หวย ก ข

          วิธีเล่นก็คือ ผู้เล่นจะไปซื้อหวยจากเสมียนที่ตั้งขายอยู่ตามที่ต่าง ๆ   โดยเสมียณจะออกใบเสร็จรับเงินของโรงหวยซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับตัวอักษรหรือตัวเลขที่แทง วันเดือนปี และเวลาที่ออกหวย รวมทั้งจำนวนเงินที่แทงและรางวัลที่จะได้รับ  ข้อความที่เสมียนเขียนนั้นเรียกว่า “โพย“.  ผู้แทงถูกจะได้รางวัล ๓๐ เท่าของเงินที่แทง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.