อนุสนธิ

          คำว่า อนุสนธิ (อ่านว่า อะ -นุ-สน-ทิ) แปลว่า เกี่ยวเนื่อง ต่อเนื่อง สืบเนื่อง.  อนุสนธิ เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า สนฺธิ (อ่านว่า สัน-ทิ) แปลว่า ความเกี่ยวเนื่อง กับคำอุปสรรค อนุ แปลว่า ตาม.  รวมแปลว่า ความเกี่ยวเนื่องตาม หมายถึงสิ่งที่เกิดตามสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว. ในภาษาไทยมักใช้คำว่า อนุสนธิ นำหน้าข้อความที่เป็นเหตุซึ่งทำให้เกิดผลต่อเนื่องมา และมักจะใช้ในภาษาที่มีลักษณะเป็นทางการ เช่น อนุสนธิจากการที่เจ้าหน้าที่เสียชีวิต เนื่องจากการต่อสู้กับผู้ลักลอบตัดไม้ กรมป่าไม้จึงได้พิจารณาให้บำเหน็จความดีความชอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดนี้ และช่วยเหลือครอบครัวของเขาเป็นกรณีพิเศษ อนุสนธิจากมติที่ประชุมให้หาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา กระทรวงจึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการอีกคณะหนึ่ง เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมให้รอบคอบครบทุกด้าน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.