อัตโนมัติ

อัตโนมัติ มาจากคำภาษาบาลีว่า อตฺตโนมติ แปลว่า ความคิดหรือความเห็นของตน เคยใช้ในสมัยก่อน เช่นในประกาศว่าด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ให้ไต่ถามปรึกษากันโดยบาลีและอรรถกถาอาจริยวาท คือถ้อยคำของอาจารย์สั่งสอนสืบ ๆ มา กับอัตตโนมัติปัญญาของตัว สอบสวนให้ถูกต้องกัน”
อัตโนมัติ อีกคำหนึ่ง เพี้ยนเสียงมาจาก อัตตโนวัติ (อ่านว่า อัด-ตะ-โน-วัด) ซึ่ง พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติศัพท์ให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า automatic แปลว่า เป็นไปได้ในตัวเอง  คือมีกลไกทำหน้าทีได้เอง  เช่น นาฬิกาอัตโนมัติ เกียร์อัตโนมัติ.

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒