อัปสรสีห์

          อัปสรสีห์ (อ่านว่า อับ-สอน-สี) ประกอบด้วยคำว่า อัปสร (อ่านว่า อับ-สอน)  ซึ่งแปลว่า นางฟ้า. ส่วน สีห์  มาจากคำว่า สีห (อ่านว่า สี-หะ) แปลว่า ราชสีห์. อัปสรสีห์ เป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดหนึ่ง กายท่อนบนเป็นมนุษย์ผู้หญิง ท่อนล่างเป็นราชสีห์ น่องมีแผงขนแต่เท้าเป็นกีบคู่อย่างกีบตีนกวาง ผิวกายสีเหลือง. อัปสรสีห์มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า นรนารี (อ่านว่า นอ-ระ-นา-รี)

          อัปสรสีห์ เป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดหนึ่งที่กรมศิลปากรเลือกมาสร้างประดับพระเมรุ (อ่านว่า พระ-เมน) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.