อาการ ๓๒

          อาการ ๓๒ หมายถึง ส่วนของร่างกายที่นิยมกันว่ามี ๓๒ อย่าง  เรามักจะพูดถึงคนที่พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกายว่า “ไม่ครบ ๓๒”   หลายคนจึงเกิดข้อสงสัยว่า ส่วนของร่างกายทั้ง ๓๒ อย่าง นั้น คืออวัยวะส่วนใดบ้าง

          แท้จริงแล้ว คำว่า อาการ ๓๒ เป็นคำที่มาจากคติในทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าร่างกายของคนเราสามารถพิจารณาจำแนกออกเป็นธาตุทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน)  อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ)  เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และ วาโยธาตุ (ธาตุลม)  ในจำนวนธาตุทั้ง ๔ นี้ มีอยู่ ๒ ธาตุ ที่สามารถจับต้องได้ คือ ปฐวีธาตุ กับ อาโปธาตุ 

          ปฐวีธาตุ เป็นธาตุที่มีลักษณะแข้นแข็ง มี ๑๙ อย่าง ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า  กับ มันสมอง อีก ๑ อย่าง รวมเป็นทั้งหมด ๒๐ อย่าง  ส่วน อาโปธาตุ เป็นธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ มี ๑๒ อย่าง ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร   หากเรานับรวม ปฐวีธาตุ และ อาโปธาตุ ก็จะได้ ๓๒ อย่าง เราจึงเรียกว่า อาการ ๓๒ ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า ทวัตติงสาการ     อาการ ๓๒ จึงมิได้หมายถึงอวัยวะ ๓๒ ส่วน อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่หมายถึงส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราตามที่อธิบายไว้เบื้องต้น

          การพิจารณาร่างกายแยกเป็นส่วน ๆ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า อาการ ๓๒ นี้ ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ธาตุกัมมัฏฐาน คือ กรรมฐานที่พิจารณาธาตุเป็นอารมณ์ โดยกำหนดพิจารณากายนี้แยกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุ ๔  แต่ละอย่างไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา

          คำว่า อาการ ๓๒ นี้ เป็น ๑ ในคำที่มาจากพระพุทธศาสนาหลายคำที่ใช้กันโดยทั่วไปในภาษาไทย ด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ และนับถือติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี คำศัพท์เหล่านี้จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย และอาจมีการกลายความหมายจากเดิมไปบ้าง

ปิยะพงษ์  โพธิ์เย็น