อำเภอใหม่

          ปัจจุบันกิ่งอำเภอทั้งหมดในประเทศไทยได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอแล้วทั้ง  ๘๑  กิ่งอำเภอตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีเขตการปกครองตามเขตกิ่งอำเภอเดิมซึ่งแยกออกจากเขตอำเภอที่กิ่งอำเภอนั้นเคยอยู่ ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๔  ตอนที่ ๔๖ ก  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  และมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อำเภอใหม่จำนวน  ๘๑  อำเภอนี้อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ   ๓๙  จังหวัด  คือ

          กาฬสินธุ์ อำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู  อำเภอสามชัย กำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี ขอนแก่น อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ จันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ ฉะเชิงเทรา อำเภอคลองเขื่อน ชลบุรี อำเภอเกาะจันทร์ ชัยนาท อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง ชัยภูมิ อำเภอซับใหญ่ เชียงราย อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงใหม่ อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน ตรัง อำเภอหาดสำราญ ตราด อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง ตาก อำเภอวังเจ้า นครพนม อำเภอวังยาง นครราชสีมา อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา นครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ นครสวรรค์ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน น่าน อำเภอภูเพียง บุรีรัมย์ อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอสามร้อยยอด พะเยา อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง พัทลุง อำเภอศรีนครินทร์ พิจิตร อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก มหาสารคาม อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม ร้อยเอ็ด อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี ระนอง อำเภอสุขสำราญ ระยอง อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา ราชบุรี อำเภอบ้านคา ลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง เลย อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ ศรีสะเกษ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด สตูล อำเภอมะนัง สมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง สระแก้ว อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ สุราษฎร์ธานี อำเภอวิภาวดี สุรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ หนองคาย อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อุดรธานี อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุบลราชธานี อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

        นฤมล    บุญแต่ง