ฮิจเราะห์

          ฮิจเราะห์ (อ่านว่า ฮิด-จะ-เราะ) เป็นคำภาษาอาหรับ แปลว่า การอพยพ. ฮิจเราะห์ศักราช หมายถึง ศักราชแห่งการอพยพ. ฮิจเราะห์ศักราชเป็นระบบบอกศักราชของชาวมุสลิม ปีฮิจเราะห์ศักราชเริ่มนับตั้งแต่ปีที่นบีมุฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามอพยพลี้ภัยจากนครเมกกะหรือมักก๊ะห์ ไปสู่นครมะดีนะห์เป็นปีแรก ตรงกับปี พ.ศ. ๑๑๖๕. แต่ประกาศใช้ครั้งแรก ๑๕ ปีหลังจากนั้น. เนื่องจากปฏิทินของชาวมุสลิมเป็นปฏิทินทางจันทรคติ ๑ ปีมีประมาณ ๓๕๔-๓๕๕ วัน ดังนั้นวันเปลี่ยนฮิจเราะห์ศักราชจึงไม่ตรงกันทุกปีตามปฏิทินสุริยคติ. วันแรกของปีฮิจเราะห์ศักราชที่ ๑ ตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๑๑๖๕ วันแรกของปีฮิจเราะห์ศักราชที่ ๒ ตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๑๑๖๖ วันแรกของปีฮิจเราะห์ศักราชที่ ๓ ตรงกับวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๑๑๖๗ ส่วนวันแรกของปีฮิจเราะห์ศักราชปัจจุบันหรือฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๑ ตรงกับวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒. ฮิจเราะห์ศักราช ใช้อักษรย่อว่า ฮ.ศ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.