เขมา

          คำที่เขียน เขมา อ่านออกเสียงได้ ๒ อย่าง คือ

          อย่างที่ ๑ อ่านเป็นคำสองพยางค์ว่า เข-มา. เขมา เป็นคำที่มาจากคำภาษาบาลีว่า เขม (อ่านว่า เข-มะ) แปลว่า ปลอดภัย ไม่มีภัย. ดังปรากฏในชื่อวัดหนึ่ง คือ วัดเขมาภิรตาราม (อ่านว่า เข-มา-พิ-ระ-ตา-ราม).

          อย่างที่ ๒ อ่านออกเสียงว่า ขะ-เหฺมา. ออกเสียง ข ซึ่งเป็นอักษรสูงนำอักษร ม ซึ่งเป็นอักษรต่ำชนิดอักษรเดี่ยว ประสมกับสระเอา. คำว่า เขมา (อ่านว่า ขะ-เหฺมา) เป็นคำที่มาจากภาษาเขมร เขฺมา (อ่านว่า ขะ-เมา) แปลว่า ดำ. คำว่า เขมา ปรากฏในคำว่า โกฐเขมา  (อ่านว่า โกด-ขะ-เหฺมา ) เป็นชื่อรากแห้งของไม้ล้มลุกที่นำมาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง.

          คำว่า เขมา (อ่านว่า ขะ-เหฺมา) ใกล้เคียงกับคำว่า เขฺมา (อ่านว่า ขะ-เมา) ในภาษาเขมร และ  เขม่า (อ่านว่า ขะ-เหฺม่า) ในภาษาไทย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.