เครื่องหมายวรรคตอน

          บทความนี้ขอนำผู้อ่านไปรู้จักกับเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในภาษาไทย นอกจากชื่อที่เป็นภาษาไทยพร้อมทั้งรูปของแต่ละเครื่องหมายแล้ว ยังมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วย เพื่อแก้ปัญหาว่า “ภาษาอังกฤษคำนี้ ภาษาไทยว่าอย่างไรนะ”

มหัพภาค (full stop period)

มีรูปดังนี้ .

จุด (dot point)

มีรูปดังนี้ .

จุลภาค หรือ จุดลูกน้ำ (comma)

มีรูปดังนี้

อัฒภาค (semicolon)

มีรูปดังนี้ ;

ทวิภาค (colon)

มีรูปดังนี้ :

ยัติภังค์ (hyphen)

มีรูปดังนี้

ยัติภาค (dash)

มีรูปดังนี้

วงเล็บ หรือ นขลิขิต (parenthesis)

มีรูปดังนี้ ( )

วงเล็บเหลี่ยม (square brackets)

มีรูปดังนี้ [ ]

วงเล็บปีกกา (braces)

มีรูปดังนี้ { }

ปรัศนี (question mark)

มีรูปดังนี้ ?

อัศเจรีย์ (exclamation mark)

มีรูปดังนี้ !

อัญประกาศ (quotation marks)

มีรูปดังนี้ ” “

เส้นประ (dashed line)

มีรูปดังนี้ _ _ _

ไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา (ellipsis dotted line)

มีรูปดังนี้

บุพสัญญา (ditto mark)

มีรูปดังนี้

ทับ (virgule slant slash)

มีรูปดังนี้ /

สำรวย  นักการเรียน