เสริม

          คำว่า เสริม ใช้เป็นคำกริยา แปลว่า เพิ่ม เติม ต่อเติม เช่น รัฐบาลเสริมพนังกั้นน้ำให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม  ชาวเรือเสริมกราบเรือให้สูงขึ้น  ดาราคนนี้ดูหน้าแปลกไป ต้องไปเสริมจมูกมาแน่ ๆ เลย  พอประธานในที่ประชุมเสนอให้อบรมข้าราชการให้มีความซื่อสัตย์ ก็มีผู้เสริมว่าควรจัดให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ

          เสริม ใช้เป็นคำขยาย แปลว่า เพิ่มเติม เช่น คนมีอายุหมอจะแนะนำให้รับประทานอาหารเสริม  การบรรยายครั้งนี้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้เก้าอี้เสริม

          นอกจากนี้ เสริมยังใช้ประกอบกับคำกริยาอื่น เป็น เสริมส่ง หมายถึง เกื้อหนุนให้เจริญขึ้น เช่น ภรรยาที่ดีย่อมเสริมส่งให้สามีประสบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน.  เสริมสร้าง แปลว่า เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น เธอเป็นกรรมการในคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.  เสริมสวย หมายถึง ตกแต่งให้ดูสวยยิ่งขึ้น.  นอกจากนี้คำนี้ยังใช้เรียกสถานที่รับแต่งผม แต่งหน้า แต่งเล็บ เป็นต้น ว่า ร้านเสริมสวย หรือ ห้องเสริมสวย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.