เสี้ยม

          คำว่า เสี้ยม หมายความว่า ทำให้แหลม โดยใช้คมมีดฟันแฉลบวัตถุที่แข็งเช่นไม้ เฉพาะส่วนปลาย เช่น เสี้ยมปลายไม้ให้แหลม. หรือหมายถึง มีลักษณะค่อนข้างแหลม เช่น ไม้ปลายเสี้ยม. ผู้ชายหน้าเสี้ยม. คนคางเสี้ยม.

          คำว่า เสี้ยม มีความหมายโดยปริยายว่า ยุแหย่ เช่น พี่น้องต้องทะเลาะกันเพราะมีคนคอยเสี้ยม. เมื่อใช้ซ้อนกับคำว่า สอน เป็น เสี้ยมสอน หมายถึง ยุยงให้คิดนึกหรือกระทำการอันไม่ควร เช่น ป้า ๆ น้า ๆ เสี้ยมสอนให้เขาเกลียดแม่เลี้ยง. เขาถูกเสี้ยมสอนให้แข็งข้อต่อหัวหน้า.

          มีสำนวน ๒ สำนวนที่มีคำว่า เสี้ยม คือ หนามแหลมไม่มีใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง หมายถึง คนที่มีปฏิภาณไหวพริบจะเป็นเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องมีใครสอน. และ เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน หมายความว่า ยุยงให้โกรธเกลียดหรือวิวาทกัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.