เอฟทีเอ

          ในยุคที่โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ และความเป็นประชาธิปไตย สิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ ประเทศพัฒนาแล้วพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นคือ เอฟทีเอ พอจะคุ้นหูกันบ้างหรือไม่คะ ถ้าไม่ วันนี้ราชบัณฑิตยสถานก็จะมาแนะนำให้รู้จัก

          ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่า free trade หรือที่ใช้ศัพท์บัญญัติว่า การค้าเสรี หมายถึง นโยบายที่ไม่กีดกันการค้าต่างประเทศ โดยจะไม่มีการเก็บภาษี หรือให้เงินอุดหนุนกับสินค้าที่นำเข้าหรือสินค้าที่ส่งออก รวมตลอดถึงไม่มีการกำหนดโควตาหรือการกีดกันสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งนโยบายการค้าเสรีอาจจะใช้โดยลำพังหรือใช้โดยข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดเป็นเขตการค้าเสรี

          ส่วนคำว่า เอฟทีเอ เป็นคำย่อของ free trade area หรือ เขตการค้าเสรี และใช้เป็นคำย่อของ free trade agreement หรือ ข้อตกลงการค้าเสรี ได้เช่นกัน ซึ่งทั้ง ๒ คำนี้มีความหมายที่แตกต่างกัน คือ

          free trade area หรือ เขตการค้าเสรี หมายถึง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบหนึ่ง ที่ประเทศต่าง ๆ จะมารวมกลุ่มกัน โดยมีข้อตกลงว่าประเทศสมาชิกในกลุ่มจะไม่มีการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกัน

          ส่วน free trade agreement  หรือ ข้อตกลงการค้าเสรี  หมายถึง สนธิสัญญาของกลุ่มประเทศที่ทำขึ้นเพื่อจัดตั้งเป็นเขตการค้าเสรี (free trade area) สนธิสัญญาดังกล่าวมักจะกำหนดถึงข้อยกเว้นสำหรับสินค้าบางชนิด และข้อตกลงมักจะใช้ในระยะแรกหรือในปีต้น ๆ ของข้อตกลงหรือสนธิสัญญา 

          free trade zone หรือ เขตปลอดภาษี หมายถึง พื้นที่ของประเทศที่อนุญาตให้นำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออกได้โดยไม่มีการจัดเก็บภาษีศุลกากร ทั้งนี้อาจเป็นการนำเข้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม หรือนำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกตามที่กฎหมายกำหนด.

        จินดารัตน์  โพธิ์นอก