เอเวอเรสต์

          ขณะนี้ปฏิบัติการเกียรติยศสู่ยอดเอเวอเรสต์ของสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี โดยมีตัวแทนคนไทย ๙ คนนำธงชาติไทย ธงพระธรรมจักร และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ไปปัก ณ ยอดเอเวอเรสต์ ใกล้จะบรรลุเต็มที หลายท่านคงกำลังลุ้นอยู่ ดังนั้น วันนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลของเอเวอเรสต์ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบพอสังเขป ดังนี้

          คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลแห่งราชบัณฑิตยสถานได้ให้ข้อมูลของเอเวอเรสต์ไว้ว่า

          “Mount Everest เมานต์เอเวอเรสต์ : ภูเขาในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีน เป็นภูเขาสูงที่สุดในโลก สูง ๘๘๔๘ ม. ใน ค.ศ. ๑๙๓๓ ได้ถ่ายภาพยอดเขาจากเครื่องบินเป็นครั้งแรก ต่อมา เอดมันด์ ฮิลลารี ชาวนิวซีแลนด์ และ เทนซิง นอร์เกย์ ชาวเนปาลรวมทั้งคณะสำรวจชาวอังกฤษได้ไต่ขึ้นถึงยอดเขานี้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๕๓”

          หากสงสัยว่า เทือกเขาหิมาลัยคืออะไร คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ให้ข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้

          “the Himalayas เทือกเขาหิมาลัย : เทือกเขาในทวีปเอเชีย อยู่ทางตอนใต้ของทวีป เป็นพรมแดนด้านเหนือของอนุทวีปอินเดีย ทอดตัวเป็นแนวโค้งยาว ๒๔๐๐ กม. จากรัฐชัมมูและแคชเมียร์ทางตะวันตกไปยังรัฐอัสสัมทางตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนปาล รัฐสิกขิมของประเทศอินเดีย ประเทศภูฏาน และด้านใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตในประเทศจีน มีแม่น้ำสินธุคั่นระหว่างเทือกเขาหิมาลัยกับเทือกเขาการาโกรัมทางตะวันตกเฉียงเหนือ และแม่น้ำพรหมบุตรซึ่งไหลผ่านด้านเหนือและด้านตะวันออก แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ เทือกเขาเกรตหิมาลัยทางตอนเหนือ ความสูงเฉลี่ย ๖๐๐๐ ม. รวมยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งสูง ๘๘๔๘ ม. เทือกเขาเลสเซอร์หิมาลัยทางตอนกลาง และเทือกเขาเอาเทอร์หิมาลัยทางตอนใต้ ซึ่งรวมถึงทิวเขาศิวะลิกด้วย นอกจากยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว ยังมียอดสูงอื่น ๆ อีก ได้แก่ คันเจนชุงกา (สูง ๘๕๘๖ ม.) เทาลาคีรี (สูง ๘๑๗๒ ม.) นังกาปาร์บัต (สูง ๘๑๒๖ ม.) และนันทาเทวี (สูง ๗๘๑๗ ม.)”

พรรษา ไทรงาม