เอ็นจีโอ

          คำว่า เอ็นจีโอ เป็นคำที่มาจากคำย่อภาษาอังกฤษ N  G  และ O ซึ่งแทนคำเต็มว่า Non-Governmental Organization ซึ่งราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ไว้ว่า องค์การนอกภาครัฐ นอกจากนั้น ยังมีผู้ใช้ว่า องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ องค์การสาธารณประโยชน์.

          เอ็นจีโอ หมายถึง กลุ่มหรือสมาคมที่ดำเนินงานโดยอิสระ ไม่อยู่ภายในโครงสร้างและระบบของราชการ ไม่แสวงผลกำไร. คนทั่วไปมักใช้คำว่า เอ็นจีโอ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รณรงค์เพื่อสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม.

          เอ็นจีโอ มักได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากภาคเอกชน และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.