โชฎึก

โชฎึก เขียน สระโอ ช ช้าง  ฎ ชฎา สระอึ ก ไก่ เป็นคำโบราณที่ยังมีใช้อยู่ แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง, ผู้มีความสว่างไสว. ตรงกับคำที่มาจากภาษาบาลี ว่า โชติก (อ่านว่า โช-ติ-กะ). คำว่า โชฎึก ใช้เป็นส่วนหนึ่งของราชทินนาม โชฎึกราชเศรษฐี เช่น พระยาโชฎึกราชเศรษฐี เป็นตำแหน่งเจ้ากรมท่าซ้าย มีหน้าที่ควบคุมดูแลการค้าขายและการเดินเรือสำเภาของหลวงเพื่อค้าขายกับจีน. เหตุที่เรียกชื่อตำแหน่งว่าเจ้ากรมท่าซ้าย เพราะในสมัยโบราณเมื่อมองจากแม่น้ำออกสู่ทะเล จีนเป็นดินแดนฝั่งซ้ายตามการกำหนดซ้ายขวาในสมัยนั้น พระยาโชฎึกราชเศรษฐีมีหน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมชาวจีนในประเทศไทย ร่างและแปลพระราชสาส์นระหว่างไทยกับจีนด้วย

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒