โปรแกรม

ถาม : โปรแกรมคืออะไร

ตอบ : โปรแกรม เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษว่า “program”  (สะกดว่า p-r-o-g-r-a-m) มีความหมายว่า “กำหนดการ” หรือ “รายการแสดง”  เช่น โปรแกรมหนัง โปรแกรมม้า  ฯลฯ

          ในวงการศึกษา คำว่า “โปรแกรม” มีความหมายว่า “โครงการ” เช่น โปรแกรมหลักสูตร   โปรแกรมเรียนแบบไปกลับ โปรแกรมการแนะแนว ฯลฯ

          ในวงการคอมพิวเตอร์  “โปรแกรม” หมายถึง “รายการคำสั่ง” ที่ให้คอมพิวเตอร์ทำงานกับข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

          ถ้าข้อมูลผิด หรือคำสั่งผิด สิ่งที่ได้ก็จะผิดตามไปด้วย  เพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ผลอะไรออกมาผิด ๆ ควรโทษคนไม่ใช่โทษเครื่อง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.