ไตรสรณาคมน์

ถาม : คำ “ไตรสรณาคมน์” แปลว่าอะไร?

ตอบ : คำ “ไตรสรณาคมน์” หรือ “ไตรสรณคมน์” แปลว่า การถึงสรณะ ๓ หมายถึงการเข้าถึงหรือการรับพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งที่ระลึก. พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์. คำ “ไตร” แปลว่า สาม. คำ “สรณะ” แปลว่า ที่พึ่งที่ระลึก. คำ “คมน์” แปลว่า การไป การถึง.

          พุทธศาสนิกชนจะเปล่งวาจาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึง ว่า “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ”. และจะกล่าวคำขอนี้อีกเป็นครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.