ไม่รู้อีโหน่อีเหน่

          ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ใช้เฉพาะในภาษาพูดเท่านั้น หมายถึง ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น เช่น สมศรีกับสมทรงทะเลาะกัน ต่างขว้างปาข้าวของใส่กัน สมศักดิ์ไม่รู้อีโหน่อีเหน่เดินเข้ามาเลยถูกลูกหลงหัวโน. หรือหมายความว่า ไม่รู้ไม่เห็น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เขาหาว่าฉันเป็นมือที่สามทำให้คู่รักดาราเลิกกัน ฉันไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยสักหน่อย.

          สำนวนว่า ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ นี้ ในสมัยก่อนบางแห่งใช้ว่า ไม่รู้โหน่เหน่ หมายความว่า ไม่รู้ระเบียบ ไม่รู้ธรรมเนียม  ดังลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ฉบับวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๘๐ กล่าวถึงการแต่งตัวของละคร ว่า “พวกละครไม่รู้โหน่เหน่ เอาดอกไม้ทัดกับอุบะ ดอกไม้สดแขวนแซมทับดอกไม้ทองเข้าไปอีก”

          ปัจจุบันมักพูดว่า ไม่รู้อีโหน่อีเหน่  และใช้ในประโยคปฏิเสธ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.