ภาษาก๋อง
ชื่อ คู่มือระบบเขียนภาษากฺ๋อง อักษรไทย
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 130 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2561
จำนวนหน้า 42
ISBN 978-616-389-065-8

หนังสือคู่มือระบบเขียนภาษากฺ๋อง อักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่กำหนดระบบเขียนภาษากฺ๋อง  อักษรไทย ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของภาษากฺ๋อง  พยัญชนะ สระ ภาคผนวก